S’adjunta al final d’aquestes línies el RDL 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’adopten noves mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic, en el qual, entre d’altres novetats, figuren les següents:

Ampliació de la cobertura i del termini de sol·licitud de les moratòries financeres per pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19. En un comunicat s’explica que s’amplia fins al 30 de març la possibilitat de sol·licitar moratòries i que les llars, els treballadors autònoms vulnerables i les empreses del turisme i del transport poden ajornar fins a un total de nou mesos el pagament del principal i dels interessos dels seus préstecs amb i sense garantia hipotecària.

Les moratòries ja concedides no es veuran alterades, si bé els que s’hagin beneficiat d’un ajornament anterior podran sol·licitar un d’addicional per un període màxim acumulat entre tots dos de nou mesos.

Pensions: creació d’un nou complement vinculat a la maternitat i paternitat per reduir l’actual “bretxa de gènere que es produeix en les pensions i que estarà associat a l’acreditació, pel progenitor, d’un perjudici en la carrera professional en els períodes posteriors a tenir un fill / a. En els casos en què tots dos acreditin aquest perjudici o, en canvi, en els que no ho faci cap dels dos, el dret es reconeixerà a la mare.

Aquesta compensació serà una quantia fixa de 378 euros anuals per cada fill a partir del primer i fins a un màxim de quatre i es reconeixerà en totes les modalitats de pensió (jubilació, jubilació anticipada voluntària, incapacitat permanent i viduïtat), llevat de la jubilació parcial.

Malaltia professional.- S’estableix la consideració de malaltia professional de la COVID-19 per als professionals que prestin serveis en centres sanitaris i sociosanitaris inscrits en els registres corresponents.

Flexibilització de la unitat de convivència per a accés a l’Ingrés Mínim. Altres de les mesures que conté el Reial decret llei són les destinades a facilitar l’accés a l’Ingrés Mínim Vital a persones vulnerables després d’una primera avaluació de l’abast de la prestació.

Així, informen en un comunicat, “se suprimeix el límit de titulars per habitatge per a persones en situació de sense llar o que resideixen en centres residencials de caràcter no permanent” i s’introdueix el concepte d’unitat de convivència independent (família nuclear) en casos de dones víctimes de violència de gènere, divorci o separació, així com afectats per desnonament o inhabitabilitat per permetre l’accés a la prestació.

RDL 3/2021