S’adjunta el RDL 14/2020 en el qual es confirma l’ampliació dels terminis per a la presentació i l’ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries per a autònoms i empreses la facturació dels quals no superi els 600.000 euros, que podran fer-ho fins el 20 de maig o, en el cas del pagament domiciliat de les autodeclaracions, fins al 15 de maig.

Tot i així, en la norma s’especifica que aquesta ampliació no és aplicable ni als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal regulat en el capítol VI del títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’mpost sobre Societats, amb independència del seu import net de la xifra de negocis; ni als grups d’entitats que tributin en el règim especial de grups d’entitats de l’Impost sobre el Valor Afegit regulat en el capítol IX del títol IX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, amb independència del seu volum d’operacions; ni tampoc en cas de declaracions regulades pel Reglament (UE) nº 952/2013 del Parlament Europeu i de Consell, de 9 d’octubre de 2013, pel qual s’aprova el codi duaner de la Unió i / o per la seva normativa de desenvolupament.

RDL 14/2020