Es comunica que en els casos en què en un procés el lletrat consideri insostenible la pretensió que pretén fer-se valer, aquest ho haurà de comunicar, dins dels 15 dies següents a la seva designació i exposant els motius jurídics en què fonamenta la seva decisió, tal com estableix l’art. 32 de la Llei 1/96, a les adreces electròniques següents:

Ibiza (cajg.ibiza@correo.gob.es)
Menorca (ajuridicagratuita.menorca@correo.gob.es).
Mallorca: (turnodeoficio@icaib.org).

En canvi, quan l’advocat designat per a un procés no té la documentació necessària per poder analitzar la viabilitat de la pretensió, podrà adreçar-se a la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta corresponent, per tal que aquesta requereixi l’interessat perquè la presenti en un termini màxim de deu dies la documentació necessària, i, concretament, a les adreces següents:

Ibiza (cajg.ibiza@correo.gob.es)
Menorca (ajuridicagratuita.menorca@correo.gob.es).
Mallorca: (justiciagratuita.palmademallorca@mju.es)