Es recorda als col·legiats que el termini per sol·licitar el servei de confirming que l’ICAIB posa a l’abast dels advocats del torn d’ofici, sense cap cost per a ells, perquè puguin rebre la bestreta dels assumptes del torn d’ofici que estan pendents de pagament pel Ministeri de Justícia, és el dia 15 de cada mes.

Per això, només cal que els lletrats que estiguin interessats a sol·licitar el confirming remetin un correu electrònic a administracion@icaib.org, especificant el mes o mesos pendents respecte dels quals es vol la bestreta.

El servei de confirming pot resultar d’especial interès per al cobrament dels assumptes corresponents al darrer trimestre de cada any, atès que, com saben, el Reglament d’Assistència Jurídica Gratuïta recull la previsió de normes anteriors en el sentit de que, en funció de les circumstàncies “que puguin concórrer en el calendari de tancament pressupostari, els lliuraments corresponents als tres últims mesos de l’any podran ser objecte de pagament en l’exercici immediatament següent”.