Es recorda als lletrats que les sol·licituds de justícia gratuïta a nom de persones menors d’edat han d’anar signades pel representant legal d’aquestes.