Informem als col·legiats que s’ha sol·licitat una subvenció per al nou Servei d’Orientació Jurídica de proximidad, la posada en marxa del qual està prevista per al dia 1 de maig de 2022, adreçat a dos grups diferenciats de beneficiaris i per a l’atenció dels quals se sol·liciten lletrats voluntaris que han de complir els següents requisits:

– SOJ Menors amb mesures judicials: lletrats en exercici amb formació específica de menors.

– SOJ MENAs: lletrats en exercici amb formació específica d’estrangeria.

El servei es prestarà, en el cas de menors que estiguin complint una mesura privativa de llibertat, als centres d’internament de menors dependents del Govern de les Illes Balears i, en la resta de casos, als respectius despatxos professionals.

Pel que fa a les retribucions dels lletrats que s’inscriguin, s’ha previst el pagament de 43€ bruts per assistència.

Per poder atendre l’imminent inici d’aquest serveis, els lletrats interessats a formar part dels nous serveis han de dirigir la seva sol·licitud al correu electrònic anapilar.lopez@icaib.org, abans del dia 22 d’abril, adjuntant una fotocòpia del DNI en vigor i el formulari que trobareu al final d’aquestes línies, degudament emplenat especificant el grup concret i aportant la certificació de la formació requerida.

És important tenir en compte que l’activitat es limita a un assessorament previ i/o una primera orientació, de manera que els professionals assignats a aquests serveis no podran assumir els assumptes ni dur a terme, directament o indirectament, les actuacions judicials o extrajudicials que podrien provenir o derivar de les consultes ateses en el marc d’aquest servei. En cas que s’hagués de sol·licitar justícia gratuïta per a la defensa dels seus interessos, es facilitarà la informació i es col·laborarà a la seva gestió.

Més endavant s’informarà més detalladament de les obligacions derivades de la prestació d’aquest servei, com, entre d’altres, l’emplenament d’un imprès per cadascuna de les assistències dutes a terme, així com altres detalls organitzatius.

Declaració responsable