En cas que no puguin assistir a una guàrdia, els lletrats poden demanar un canvi a l’ICAIB (guardias@icaib.org), per la qual cosa el Col·legi recorrerà al llistat de lletrats inscrits a aquesta finalitat, o bé sol·licitar una permuta del dia de guàrdia amb un altre company del TO, cas en què s’han de dirigir, també amb tres dies d’antelació, a l’adreça guardias@icaib.org, explicitant els dies de l’intercanvi i el nom del substitut.

Segons allò que estableixen les directives del Torn d’Ofici, la substitució es pot sol·licitar un màxim de cinc vegades l’any, excepte causa justificada documentalment. En cas d’impossibilitat reiterada de realització de la guàrdia, s’ha de sol·licitar la baixa del torn corresponent.

A més, si els lletrats no poden assistir a la vista d’un judici en un procediment designat d’ofici, poden sol·licitar a l’ICAIB l’autorització per ser substituïts per un altre lletrat de la seva elecció, sempre que aquest formi part del mateix torn i partit judicial i que se sol·liciti amb un mínim de tres dies d’antelació, al correu turnodeoficio@icaib.org

El calendari de guàrdies es pot consultar des del lloc web col·legial, tant al menú Torn d’ofici- Guàrdies, com en la fitxa personal del programa SIGA (fitxa col·legial- pestanya Torn d’ofici- pestanya calendari de guàrdies).