S’informa que en el cas en què els lletrats no puguin assistir a una guàrdia, poden fer dues coses:

  1. Demanar una substitució a l’ICAIB (guardias@icaib.org), per a la qual cosa el Col·legi utilitzarà la llista dels lletrats que lliure i voluntàriament s’han inscrit per fer substitucions.
  2. També poden sol·licitar una permuta del dia de guàrdia amb un altre company del TO, i en aquest cas s’hauran de dirigir, també amb almenys tres dies hàbils d’antelació i explicitant els dies de l’intercanvi i el nom del substitut, a l’adreça guàrdies@icaib.org).

Segons allò que s’estableix a les directrius del Torn d’Ofici, la substitució es pot sol·licitar un màxim de cinc vegades a l’any, excepte causa justificada documentalment. En cas d’impossibilitat reiterada de realització de la guàrdia, s’ha de sol·licitar la baixa del torn corresponent.

S’ha de tenir en compte, a més, l’obligació de mantenir un descans de un dia entre guàrdies.

Així mateix, s’informa que els lletrats apuntats a la llista de substitucions poden rebutjar la substitució sense al·legar causa justificada fins a un màxim de cinc vegades a l’any. En aquest sentit, cal recordar que l’adscripció a aquest llistat és lliure i voluntària, de manera que superar aquesta quantitat de rebuig del reemplaçament o el fet de no respondre sistemàticament al telèfon pot donar lloc a l’exclusió de la llista.

D’altra banda, si els lletrats no poden assistir a la vista d’un judici en un procediment designat d’ofici, poden sol·licitar a l’ICAIB l’autorització per ser substituïts per un altre lletrat de la seva elecció, sempre que aquest formi part del mateix torn i partit judicial i que se sol·liciti amb un mínim de tres dies hàbils d’antelació, al correu turnodeoficio@icaib.org

El calendari de guàrdies es pot consultar a la plataforma de permutes de l’ICAIB, com en la fitxa personal del programa SIGA (fitxa col·legial- casulla Torn d’ofici- casulla calendari de guàrdies).