S’informa que en data 3 de gener de 2019 l’ICAIB ha ordenat el pagament de les quantitats derivades de l’actualització dels barems corresponent als mesos compresos entre gener i octubre de 2018. L’ordre de pagament es du a terme de forma immediata a la recepció de la transferència corresponent per part del Ministeri de Justícia, que és l’organisme encarregat d’abonar els serveis de TO i ALD a la comunitat autònoma balear.

Els professionals adscrits al servei del Torn d’Ofici i ALD poden consultar i / o descarregar la carta de pagament dels assumptes des del lloc web de l’ICAIB i, concretament, des del programa SIGA-Torn de ofici- Facturacions – Facturació- Descarregar.