S’informa que en data 19 de març l’ICAIB ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per pagar els assumptes del torn d’ofici corresponents als mesos de novembre i desembre de 2020 i gener de 2021 i que de forma immediata el Col·legi ha donat l’ordre de pagament a les entitats bancàries.