BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

JEFATURA DE L’ESTAT
Mesures urgents.- Reial decret llei 7/2021, de 27 d’abril, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de competència, prevenció del blanqueig de capitals, entitats de crèdit, telecomunicacions, mesures tributàries, prevenció i reparació de danys mediambientals, desplaçament de treballadors en la prestació de serveis transnacionals i defensa dels consumidors (BOE 28-4-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf

Registre Civil. Poder Judicial. Codi Penal.- Llei orgànica 6/2021, de 28 d’abril, complementària de la Llei 6/2021, de 28 d’abril, per la qual es modifica la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, de modificació de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i de modificació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal (BOE 29-4-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/boe-a-2021-6944.pdf

Registre Civil.- Llei 6/2021, de 28 d’abril, per la qual es modifica la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil (BOE 29-4-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6945.pdf

MINISTERI D’HISENDA
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.- Ordre HAC/411/2021, de 26 d’abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2020 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals (BOE 28-4-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6877.pdf

MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
Seguretat industrial.- Reial decret 298/2021, de 27 d’abril, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial (BOE 28-4-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6879.pdf

MINISTERI DE L’INTERIOR
Fronteres.- Orde INT/420/2021, de 29 d’abril, per la qual es modifica l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE 30-04-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7051.pdf

MINISTERI D’ASSUMPTES ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.- Resolució de 29 d’abril de 2021, de la Sotssecretaria, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 27 d’abril de 2021, pel qual aprova el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE 30-4-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7053.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS.- Decret 34/2021, de 23 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a totes les Illes Balears, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma (BOIB 24-4-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/54/1086372

CONSELL DE GOVERN.- Acord del Consell de Govern de 23 d’abril de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes i s’introdueixen modificacions puntuals al Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020 (BOIB 24-4-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/54/1086370