BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

JEFATURA DE L’ESTAT
Canvi climàtic.- Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica (BOE 21-5-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8447.pdf

Dades de caràcter personal.- Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament d’infraccions penals i d’execució de sancions penals (BOE 27-5-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8806.pdf

Mesures urgents.- Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms (BOE 28-5-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8877.pdf

CORTS GENERALS
Mesures urgents.- Resolució de 20 de maig de 2021, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents en l’ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per a contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2 (BOE 27-5-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8807.pdf

MINISTERI DE L’INTERIOR
Fronteres.- Orde INT/484/2021, de 19 de maig, per la qual es modifica l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE 21-5-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8449.pdf

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA
Ajudes.- Ordre TMA/498/2021, de 21 de maig, per la qual es modifiquen els terminis per a sol·licitar i formalitzar els préstecs avalats i subvencionats per l’Estat establerts en l’Ordre TMA/378/2020, de 30 d’abril, per la qual es defineixen els criteris i requisits dels arrendataris d’habitatge habitual que poden accedir a les ajudes transitòries de finançament establertes en l’article 9 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19 (BOE 25-5-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8657.pdf

MINISTERI D’HISENDA
Impostos.- Reial decret 366/2021, de 25 de maig, pel qual es desenvolupa el procediment de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l’Impost sobre les Transaccions Financeres i es modifiquen altres normes tributàries (BOE 26-5-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8747.pdf

Impost sobre les Transaccions Financeres.- Ordre HAC/510/2021, de 26 de maig, per la qual s’aprova el model 604 “Impost sobre les Transaccions Financeres. Autoliquidació” i es determinen la forma i procediment per a la seva presentació (BOE 28-5-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8878.pdf

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Ocupació.- Reial decret 368/2021, de 25 de maig, sobre mesures d’acció positiva per a promoure l’accés a l’ocupació de persones amb capacitat intel·lectual límit (BOE 26-5-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8749.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSELL DE GOVERN.- Acord del Consell de Govern de 17 de maig de 2021 pel qual es prorroguen i modifiquen les mesures excepcionals establertes mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 5 de maig de 2021 per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant el mes de maig de 2021 (BOIB 22-5-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/67/1089202

CONSELL DE GOVERN.- Acord del Consell de Govern de 21 de maig de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes, es modifica puntualment l’Acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2021, pel qual s’aprovà el nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 i s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes (BOIB 22-5-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/67/1089204