BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

JEFATURA DE L’ESTAT
Mesures urgents.- Correcció d’errors del Reial decret llei 12/2021, de 24 de juny, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit de la fiscalitat energètica i en matèria de generació d’energia, i sobre gestió del cànon de regulació i de la tarifa d’utilització de l’aigua (BOE 3-7-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/03/pdfs/BOE-A-2021-11043.pdf

Mesures urgents.- Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública (BOE 8-7-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/07/pdfs/BOE-A-2021-11233.pdf

MINISTERI D’HISENDA
Impostos. Règim Econòmic i Fiscal de Canàries.- Correcció d’errors de l’Ordre HAC/560/2021, de 4 de juny, per la qual s’aproven els models de declaració de l’Impost de societats i de l’Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés, s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica; i per la qual es modifica l’Ordre HAP/296/2016, de 2 de març, per la qual s’aprova el model 282, “Declaració informativa anual d’ajudes rebudes en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries i altres ajudes d’estat, derivades de l’aplicació del Dret de la Unió Europea” i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació (BOE 3-7-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/03/pdfs/BOE-A-2021-11044.pdf

MINISTERI DE L’INTERIOR
Fronteres.- Orde INT/715/2021, de 7 de juliol, per la qual es modifica l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE 8-7-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/08/pdfs/BOE-A-2021-11310.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL.- Correcció d’errades advertides a les Ordres conjuntes de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, publicades al BOIB número 84, del 26 de juny de 2021 i al BOIB número 87, de l’1 de juliol de 2021, per les que s’aprova la segona i tercera modificació de l’Ordre conjunta, de 28 de maig de 2021, per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària de la Línia COVID d’ajuts directes a empresaris i professionals a què es refereix el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la Covid-19 (BOIB 6-7-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/90/1092533

CONSELL DE GOVERN.- Acord del Consell de Govern de 5 de juliol de 2021 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2021 pel qual s’aprova el nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 i es modifiquen puntualment les mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes aprovades per l’Acord del Consell de Govern de 18 de juny de 2021 (BOIB 6-7-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/90/1092522