BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT
MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
Informació tributària.- Ordre HFP/886/2023, de 26 de juliol, per la qual s’aprova el model 721 “Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger”, i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació (BOE 29-7-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/29/pdfs/BOE-A-2023-17429.pdf

Informació tributària.- Ordre HFP/887/2023, de 26 de juliol, per la qual s’aproven el model 172 “Declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals” i el model 173 “Declaració informativa sobre operacions amb monedes virtuals”, i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació (BOE 29-7-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/29/pdfs/BOE-A-2023-17430.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.- Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es convalida el Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat (RGE núm. 2773/23) (BOIB 1-8-2023) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/107/1142020