BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT
MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
Impost sobre les Transaccions Financeres.- Ordre HFP/999/2023, de 28 d’agost, per la qual es modifica l’Ordre HFP/308/2023, de 28 de març, per la qual es modifica l’Ordre HAC/510/2021, de 26 de maig, per la qual s’aprova el model 604 “Impost sobre les Transaccions Financeres. Autoliquidació” i es determinen la forma i procediment per a la seva presentació (BOE 30-8-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/30/pdfs/BOE-A-2023-18778.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
CONSELL DE GOVERN.- Decret llei 5/2023, de 28 d’agost, de mesures urgents en l’àmbit educatiu i en el sanitari (BOIB 29-8-2023) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/120/1143591