S’adjunta al final d’aquestes línies la convocatòria de Junta General Extraordinària, que tindrà lloc a l’ICAIB Palma, amb videoconferència a totes les seus, el dia 7 de novembre de 2022, a les 18.00 hores en primera convocatòria i a les 18.30 hores en segona convocatòria, per deliberar i, si escau, aprovar el projecte de nou Estatut de l’ICAIB, (adjunt també al final del text), així com l’adequació de la denominació oficial del Col·legi al nou Estatut General de l’Advocacia Espanyola, aprovat pel RD 135/2021, de 2 de març.

Els col·legiats podran formular esmenes al text estatutari proposat per la Junta fins a les 12:00 hores del dia 21 d’octubre, mitjançant el correu electrònic secretaria@icaib.org. Les esmenes, subscrites pels qui les formulin, han de fer constar expressament l’article afectat, la nova redacció que, en el seu cas, es proposi i la seva motivació.

Convocatòria Junta General Extraordinària
Projecte de modificació dels Estatuts ICAIB