Adjuntam al final d’aquestes línies l’acord del Consell de Govern de 7 de setembre de 2020, pel qual s’habilita la consellera de Salut i Consum per a l’adopció de mesures temporals i excepcionals per a la contenció de la COVID 19 en determinades àrees geogràfiques.

L’acord disposa que “quan la situació epidemiològica d’una illa, un terme municipal o agrupació d’aquests termes, un barri, un nucli de població o una zona urbana perimetralment determinada, presenti de conformitat amb els estudis epidemiològics realitzats una situació detransmissió comunitària del SARS-CoV-2, es prenguin, amb caràcter temporal i eficàcia geogràfica limitada a aquell espai geogràfic,mesures de control i limitació de drets oportuns, especials i reforçades, per contenir aquesta transmissió”.

A més, s’indiquen, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, algunes d’aquestes mesures concretes, que poden abastar, entre unes altres, restriccions totals o parcials de la lliure entrada i sortida de persones a la zona concreta, llevat de motius justificats; limitacions de la circulació i la permanència per les vies i espais d’ús públic; suspensió o limitació de la capacitat, horaris i tipus d’activitat d’establiments, locals comercials i serveis oberts al públic, com també d’establiments de restauración; suspensió d’activitats culturals i esportives, etcétera.

ACUERD