El Consell General de l’Advocacia Espanyola ha posat en marxa el Registre d’Impagats Judicials (RIJ), un fitxer que permetrà recollir informació, consultar-ne i reclamar deutes líquids, vençuts, exigibles i reconeguts mitjançant resolució judicial ferma, aportada per advocats i advocades amb l’autorització prèvia dels seus clients i en defensa dels seus drets de cobrament.

D’aquesta manera, els advocats podran publicar informació sobre incompliment d’obligacions de pagament d’aquests deutes sempre que siguin superiors a 50 euros i amb un màxim de 5 anys d’antiguitat.

La inclusió de deutes en l’RIJ i el fet de reclamar-los es du a terme seguint el procediment següent:

  1. L’advocat del creditor inclou el deute a través del web de RedAbogacía accedint a: https://www.abogacia.es/abogacia_servicio/registro-de-impagados-judiciales/. Per entrar a l’RIJ, s’ha d’estar col·legiat i s’ha de tenir carnet ACA (Autoritat de Certificació de l’Advocacia). Es pot incloure a la plataforma una reclamació contra el deutor en nom del client o deutes de l’advocat mateix quan sigui creditor.
  2. Posteriorment, l’equip jurídic de l’RIJ comprova que el deute compleix els requisits exigits per la llei i que no hi ha errors, i valida la informació i els documents.
  3. Després de la verificació, la plataforma envia un requeriment de pagament al deutor i l’avisa que, si no paga, el deute s’inclourà en el fitxer de l’RIJ.
  4. Si no satisfà el deute en cinc dies, la plataforma notifica al deutor la publicació i la inclusió del deute en l’RIJ mitjançant una carta certificada.

El Consell ha assenyalat que el registre, que s’ajusta a la nova Llei general de protecció de dades, «dota els creditors que han vist reconegut el seu dret al cobrament d’un deute per resolució judicial ferma de més garanties perquè aquest es compleixi, i reforça i garanteix el seu dret a la tutela judicial efectiva i que s’executi la sentència».

Més informació a: https://www.abogacia.es/abogacia_servicio/registro-de-impagados-judiciales/