El Consell General de l’Advocacia Espanyola ha presentat en el Senat observacions al Projecte de Llei de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19, en l’àmbit de l’Administració de Justícia (procedent del Reial decret llei 16/2020, de 28 d’abril), en què reclama que no es limiti l’accés i la presencialitat dels advocats als jutjats i tribunals.
En concret, les observacions es refereixen als articles 14, sobre “Celebració d’actes processals mitjançant presència telemàtica” i 18, sobre “Atenció a el públic i als professionals”, en el qual es regula la cita prèvia per a l’assistència a seus judicials.

En relació a l’article 14, que preveu que fins el 20 de juny de 2021, els actes processals en general es duguin a terme preferentment mitjançant presència telemàtica, l’Advocacia Espanyola proposa, en canvi, que la via telemàtica en els judicis, compareixences, declaracions i vistes es limiti únicament a aquells casos en què aquests actes no es puguin dur a terme presencialment i / o aquells en què totes les parts així ho demanen i sempre que tribunals i fiscalies tinguin a la seva disposició els mitjans tècnics necessaris.
La segona observació plantejada pel Consell és sobre l’accés dels advocats i de les advocades a les seus dels jutjats, ja que l’Advocacia considera que no poden aplicar-se als professionals les restriccions que s’imposen al públic en general. “El profesional que se desplaza a los juzgados y que se persona en las oficinas judiciales acude a realizar su trabajo, que es motivo muy distinto al que conduce al justiciable a acudir a las sedes judiciales. No tiene, por tanto, ninguna justificación dar idéntico trato a unos y otros, cuando los motivos de acceso al Juzgado son absolutamente diferentes, siendo el de quienes ejercen profesiones jurídicas el de desempeñar sus funciones con diligencia, responsabilidad y celeridad”, exposa l’Advocacia com a justificació a la seva demanda.

El projecte legislatiu abordarà entre els dies 7 i 8 de setembre el seu tràmit final al Senat. La modificació de qualsevol aspecte del text legal implicarà la seva tornada a Congrés i una nova votació.

Observacions CG