Els col·legiats que varen assistir a la Junta General Ordinària de dia 31 de març aprovaren per unanimitat el compte general de despeses i ingressos de l’exercici tancat a 31 de desembre del 2015.

La tresorera i el degà de l’ICAIB, acompanyats per altres membres de la Junta de Govern, presentaren als col·legiats el compte general, ja informada favorablement per l’auditoria, i explicaren algunes de les qüestions més destacades de la gesitón de l’exercici 2015.
El resultat final dels comptes és favorable als interessos dels col·legiats (un superàvit de 16.573,22 euros), gràcies, entre unes altres circumstàncies, a les mesures de diversificació i optimització en la gestió i al fet que els ingressos percebuts per alguns conceptes foren finalment superiors als inicialment pressupostats.

En el capítol de despeses la xifra total de l’exercici 2015 ascendeix a 6.143.853,48 euros, inferiors en més de 177.000 euros als previstos en el pressupost, mentre els ingressos varen ser de 7.047.131,27 euros, 11.295,27 més dels pressupostats. A més, es varen fer inversions per un import de 496.704,59 €.

Les persones interessades poden consultar aquí el compte de resultats i aquí la memòria explicativa.