Adjuntam seguidament el Codi de Bon Govern Corporatiu aprovat en Junta de Govern en la sessió de 27 de febrer de 2017, en el qual es determinen els principis de conducta que han d’observar els membres de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears en l’exercici de les seves funcions corporatives, així com les incompatibilitats i la forma d’actuar en cas que s’hagi de tractar en Junta algun assumpte que pugui plantejar un conflicte d’interessos per a un dels membres de l’òrgan de govern de l’ICAIB.

Codi