Els col·legiats que varen assistir a la Junta General Ordinària del dia 21 de febrer aprovaren per unanimitat el compte general de despeses i ingressos de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2018.
La tresorera i el degà de l’ICAIB, acompanyats per altres membres de la Junta de Govern, varen presentar als col·legiats el compte general, que ha obtingut l’informe favorable de l’auditoria, i explicaren algunes de les qüestions més destacades de la gestió de l’exercici del 2018, el resultat final del qual és favorable als interessos dels col·legiats.

Resultats 2018
Nota explicativa de l’estat de comptes 2018