Els col·legiats assistents a la Junta General de dia 13 de desembre varen aprovar per unanimitat el pressupost de l’ICAIB per a l’exercici 2023 que, pel que fa a l’activitat estrictament col·legial, preveu uns ingressos de 2.670.390 euros, unes despeses de 2.619.240 euros i unes inversions de 196.400 euros.

El degà i la tresorera de l’ICAIB varen ser els encarregats d’explicar els trets principals que defineixen la proposta pressupostària que es va sotmetre a votació i que, entre unes altres novetats, presenta un notable ajustament de l’import de les quotes d’incorporació i l’extensió d’algunes exempcions, com és l’ampliació, de sis mesos a un any, de l’exempció temporal del pagament de la quota col·legial per maternitat i/o paternitat. Es mantenen, així mateix, l’extensió als cinc primers anys d’exercici professional de la bonificació del 50% de la quota de què es beneficien els qui s’incorporen a l’ICAIB i les exempcions totals previstes per als exercents de més de 70 anys i no exercents de més de 65. El degà va destacar, així mateix, que la quota col·legial es manté en el mateix import des de fa gairebé una dècada i, en concret, des del 2014.

Una altra de les novetats per a l’any 2023 que, en aquest cas, genera preocupació, és que la relació entre els ingressos i les despeses de la gestió conjunta UIB-ICAIB del Màster en Advocacia resultarà negativa el 2023, ja que, mentre les despeses destinades al pagament dels més de 130 juristes que formen part, per l’ICAIB, de l’equip docent del màster es mantenen en la mateixa proporció que anys anteriors, la previsió d’ingressos, en canvi, es redueix prop de la meitat com a conseqüència de la decisió del Govern de reduir l’import de les matrícules. Tot i així, tant la UIB com l’ICAIB tractaran de consensuar amb el Govern una solució que eviti aquest desequilibri en les següents edicions d’un màster que, cal recordar, normativament té caràcter obligatori.

En tot cas, Irma Riera remarcà que, tot i la lleugera disminució dels ingressos col·legials pròpiament dits i l’augment d’algunes despeses, el criteri d’eficàcia en la gestió que es pretén aplicar al pressupost se salda amb un resultat lleugerament favorable (+ .4.150,00 euros) als interessos dels col·legiats.

El detall de totes les partides pressupostàries es pot consultar als documents adjunts.

Pressupost 2023

Notes del pressupost 2023