La Secció 2a de l’Audiència Provincial de Balears ha informat l’ICAIB que va a implantar, en aquelles causes que així ho aconsellin, un tràmit de “Vista Prèvia” que s’assenyalarà pel Tribunal amb caràcter previ a l’admissió de la prova i a l’assenyalament del judici oral, a la qual seran convocats les parts i els acusats i, si escau, també les víctimes i / o perjudicats.

Segons la informació oferida, tal “Vista Prèvia” tindrà com a principal objectiu tractar l’eventualitat d’una possible conformitat dels acusats, amb possibilitat d’invocar per les defenses totes aquelles circumstàncies modificatives que poguessin concórrer, el tipus i l’extensió de les penes i, fins i tot, qüestions relatives a la seva execució. Es pretén amb això evitar els problemes derivats de la citació de testimonis o perits intervinents així com altres detalls relatius a la prova. Amb aquesta finalitat, segons informa la referida Secció de l’Audiència Provincial, es procurarà per la Sala que el representant del Ministeri Fiscal que comparegui a aquest vista sigui el mateix que en el seu dia hagués qualificat la causa.

La convocatòria de les parts a aquest vista tindrà també per objecte comprovar la disponibilitat dels acusats envers el Tribunal, revisar les compareixences periòdiques prèvies al judici, així com les vicissituds que puguin derivar d’eventuals canvis de lletrat. També serà objecte de tal vista la possibilitat de tractar la resolució de qüestions prèvies, administració de la prova i l’organització del judici, per tal de poder fixar el calendari i durada estimada de les futures sessions.

Tot això amb el propòsit final de procurar un funcionament més àgil i eficaç de l’Administració de Justícia en benefici de tots els operadors jurídics i d’evitar, en la mesura d’allò que sigui possible, les citacions o els desplaçaments innecessaris, les demores, suspensions, etcètera.