S’informa als col·legiats que des del deganat Civil dels jutjats s’ha comunicat a l’ICAIB que enguany l’elaboració de les llistes d’advocats, concretament les llistes d’administradors concursals, àrbitres, comptadors-partidors, mediadors en els àmbits Civil i Mercantil, mediadors de Família, Àrbitres per a l’administració d’arbitratges institucionals i advocats de Dret estranger, s’ha de fer en el mes d’agost.

Per això, les persones interessades a sol·licitar la inscripció en algun o alguns d’aquests registres han de fer-ho necessàriament de forma telemàtica a través d’aquest lloc web, fent clic en alguna o algunes de les opcions corresponents que trobaran al final d’aquest text.

És important tenir en compte que per formalitzar degudament la sol·licitud d’inscripció s’han de completar tots els camps del formulari.

  • En el cas dels administradors concursals, el formulari inclou una casella en la qual els interessats podran adjuntar la documentació requerida en l’art. 27 de la Llei concursal.
  • En el cas dels mediadors en Civil i Mercantil, a la casella del formulari s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts a la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.
  • Mentre, el formulari corresponent a Mediació Família disposa d’una casella per adjuntar la documentació que acrediti la inscripció en el Registre de Mediadors de les Illes Balears.

En tots els casos, la documentació requerida s’haurà d’adjuntar en arxiu únic i no superar la mida indicat al formulari.

IMPORTANT.- En tots els casos, els advocats que ja formin part de llistes anteriors hauran igualment d’emplenar el formulari d’inscripció i, si escau, adjuntar la documentació necessària.
Terminis de sol·licitud.- El termini per sol·licitar la inscripció a les llistes acaba el 20 d’agost de 2019.

Verificació de la inclusió a la llista.- Una vegada que s’ha enviat la sol·licitud el col·legiat rebrà al seu correu electrònic un justificant de recepció de confirmació de l’enviament. Entre el 21 i el 23 d’agost l’ICAIB revisarà totes les sol·licituds rebudes a fi de verificar el compliment dels requisits per formar part de la llista. En cas que no es compleixi algun/s d’ells, el Col·legi informarà a l’interessat per correu electrònic per tal que, si és possible, pugui esmenar-lo amb data límit del 26 d’agost. Un cop passat el període de comprovació, en la primera setmana de setembre cada sol·licitant podrà comprovar en la seva fitxa personal de SIGA si ha estat inclòs en la llista del seu interès.

[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/registro-abogados-de-derecho-extranjero-2020/” title=”Dret estranger” ]
[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/registro-administradores-concursales-personas-juridicas-2020/” title=”Administradors concursals persones jurídiques” ]
[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/registro-administradores-concursales-personas-fisicas-2020/” title=”Administradors concursals persones físiques” ]
[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/registro-arbitros-2020/” title=”Àrbitres” ]
[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/arbitros-para-la-administracion-de-arbitrajes-institucionales-2020/” title=”Àrbitres per a l’administració d’arbitratges institucionals” ]
[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/registro-contadores-partidores-2020/” title=”Comptadors partidors”” ]
[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/registro-mediadores-familiares-2020/” title=”Mediadors familiars” ]
[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/registro-mediadores-civiles-2020/” title=”Mediadors civils” ]