Arran de la Sentència 47/2019, de 8 d’abril, de la Sala 2a del Tribunal Constitucional, la secretària coordinadora del TSJ ha emès una circular sobre notificacions a persones jurídiques amb instruccions perquè, en els casos en què s’empri l’adreça electrònica habilitada per a la citació o la citació a termini, aquesta sigui efectiva i s’hagin d’esgotar les possibles vies de comunicació, «tot això a l’efecte d’evitar indefensió i d’assegurar tant com sigui possible que en qualsevol cas el demandat tingui coneixement de la citació o la citació a termini».

Així, s’indica en la circular, si s’empra com a mitjà de comunicació per a la primera citació l’adreça electrònica habilitada:
– Cal assegurar-se que la notificació ha estat rebuda i oberta.
– S’ha de comprovar que la part demandada es presenta als autos, cosa que cal verificar abans de dictar la resolució següent amb efectes processals i donar per acabat el tràmit; no essent suficient amb la recepció de la comunicació.
– En el cas que la part demandada no es presenti en el termini que correspongui, la citació o emplaçament s’ha de fer d’acord amb el que preveu l’article 161 i s’han d’esgotar totes les vies.

Circular