NIEs

En virtut de l’acord de col·laboració signat amb la Delegació del Govern a les Illes Balears, l’ICAIB està facultat per tramitar les sol·licituds de NIE amb la finalitat de simplificar-ne i optimitzar-ne la gestió, i reduir el temps d’espera i d’obtenció d’aquests documents.

NIEs

Preu (IVA inclòs)

NIEs

Preu (IVA inclòs)

1

27,34 €

6

164,02 €

2

54,67 €

7

191,36 €

3

82,01 €

8

218,69 €

4

109,35 €

9

246,03 €

5

136,68 €

10

273,37 €

Aquest servei es carregarà al vostre compte col·legial i se us facturarà com a persona física.

Si la petició del NIE es fa a nom del despatx, el sol·licitant ha d’incloure en la documentació que s’entrega en mà el justificant de l’ingrés en el compte corrent ES29 2100 1807 9102 0007 9490

La policia informa que les persones estrangeres (comunitàries i no comunitàries) que no siguin a Espanya o hi viatgin en el moment de sol·licitar el NIE han de tramitar la petició per mitjà de l’ambaixada o del consolat honorari del seu país.

Documentació a presentar

IMPORTANTE: En el caso de que la petición de NIES se realice a nombre del despacho, el solicitante deberá incluir entre la documentación que se entrega en mano, justificante de ingreso en la c/c: ES29 2100 1807 9102 0007 9490.

 • Model EX15 vigent. Podeu descarregar el model aquí.
 • Pàgina del passaport amb les dades de filiació o targeta d’identitat del sol·licitant compulsada davant notari. En el cas de ciutadans comunitaris, n’hi ha prou de presentar la pàgina del passaport en què constin les dades de filiació del sol·licitant o bé la targeta d’identitat.
 • Apud acta o poder notarial:

– En el cas de la designació apud acta: Com sabeu continua sent necessari que el client i el lletrat es presentin a la seu de l’ICAIB. Podeu descarregar el model aquí.

– En el cas de poder notarial general o especial: S’admetrà el poder general que hagi atorgat el client al lletrat sempre que en aquest document es faci constar específicament que el poder també es concedeix a l’efecte d’obtenir el número d’identitat d’estranger. Si el lletrat necessita el poder general per a altres gestions relacionades amb el seu client, pot presentar-ne a l’ICAIB una fotocòpia juntament amb el poder original; la fotocòpia serà acarada amb l’original a la policia, i l’original serà tornat a l’interessat. Si no es vol entregar el poder, hi ha el compromís d’acceptar la còpia simple notarial original si està impresa en paper timbrat del notari (no són vàlides impressions o fotocòpies). Si el poder s’atorga per notari estranger, cal acompanyar-se d’una traducció jurada.

 • Model EX15 vigent. Podeu descarregar el model aquí.
 • Passaport complet compulsat davant notari. Una vegada que els ciutadans no comunitaris arribin a Espanya han d’acreditar l’entrada al país amb el segell d’entrada o la declaració d’entrada feta davant la policia (aquesta declaració es pot fer dins les 72 hores següents a l’entrada en territori espanyol). Aquests requisits també són exigibles als ciutadans del Regne Unit.
 • Apud acta o poder notarial:

– En el cas de la designació apud acta: Com sabeu continuarà sent necessari que el client i el lletrat es presentin a la seu de l’ICAIB Podeu descarregar el model aquí.

– En el cas de poder notarial general o especial: s’admetrà el poder general que hagi atorgat el client al lletrat sempre que en aquest document es faci constar específicament que el poder també es concedeix a l’efecte d’obtenir el número d’identitat d’estranger. Si el lletrat necessita el poder general per a altres gestions relacionades amb el seu client, pot presentar-ne a l’ICAIB una fotocòpia juntament amb el poder original; la fotocòpia serà acarada amb l’original a la policia, i l’original serà tornat a l’interessat. Si no es vol entregar el poder, hi ha el compromís d’acceptar la còpia simple notarial original si està impresa en paper timbrat del notari (no són vàlides impressions o fotocòpies).

 • Justificació de la sol·licitud de NIE: acta de manifestació o certificat del notari que expliqui la necessitat d’obtenció de NIE per a la realització de la gestió corresponent. No n’hi haurà prou amb indicar el motiu s’han d’especificar les dades, és a dir, si és per a la compra d’un habitatge, hauran d’especificar dades de l’habitatge, si és per a la compra d’un vehicle, hauran de facilitar dades del vehicle, si és per a obertura de compte bancari, hauran d’informar si és per liquidar impostos, per a la compra d’habitatge, etc.
 • Model EX15 Cal emplenar la sol·licitud amb les dades del menor. L’ha de signar el pare/mare/tutor legal.
 • Passaport o targeta d’identitat del menor compulsada davant notari (si és no comunitari, passaport complet).
 • Passaport o targeta d’identitat d’ambdós progenitors compulsada davant notari (si són no comunitaris, passaport complet).
 • Parentesc Certificat de naixement internacional en línia o certificat de naixement compulsat i amb traducció jurada.
 • Apud acta menor d’edat (. Podeu descarregar el model aquí) . Cal que ambdós progenitors i l’advocat es presentin a l’ICAIB per fer aquesta designació (no és necessària la presència dels menors) o entregar el poder notarial a nom dels dos pares en què apareguin els menors.
 • Només per no comunitaris, justificació de la sol·licitud de NIE. acta de manifestació o certificat del notari que expliqui la necessitat d’obtenció de NIE per a la realització de la gestió corresponent. No n’hi haurà prou amb indicar el motiu s’han d’especificar les dades, és a dir, si és per a la compra d’un habitatge, hauran d’especificar dades de l’habitatge, si és per a la compra d’un vehicle, hauran de facilitar dades del vehicle, si és per a obertura de compte bancari, hauran d’informar si és per liquidar impostos, per a la compra d’habitatge, etc.
La sol·licitud de duplicats de NIE per extraviament requereix la mateixa tramitació i documentació que si es tractés de la petició d’un nou, amb l’única excepció que, a fi d’evitar que un mateix ciutadà disposi de dos números d’identificació diferents, en la sol·licitud es posi el número de NIE que figurava en el document extraviat i en el motiu s’indiqui duplicat per extraviament.

Horari i llocs d’atenció

Palma
Secretaria del ICAIB ( secretaria@icaib.org )
Amb poder notarial: de dilluns a dijous , de 10:30 a 13:30 hores.
Amb apud acta: de dilluns a divendres, de 10:30 a 13:30 horas.
Tel 971179400

No és necessària cita prèvia

ICAIB
Ramblas 10 -07003
Palma de Mallorca
Balears

Eivissa
Correu electrònic: eivissa@icaib.org
De dilluns a divendres, de 11:30 a 13:30 hores.
Tel 971 179 408

No és necessària cita prèvia

ICAIB – Eivissa
Aragó 67 4º 7ª -07800
Eivissa