NIEs

Información actualizada el 18-10-2021
SEDE PALMA:
Se informa que ya se han recibido en el ICAIB todos los NIEs solicitados hasta el hasta el nie con nº orden 2645 del 30 de septiembre de 2021.
A día de hoy, desde el ICAIB se han presentado en policía hasta el nie con nº orden 2673 del 5 de octubre de 2021.
Todas las solicitudes posteriores están pendientes de ser presentadas y/o recibidas.
NOTA: En cuanto se reciben los nies se remite aviso inmediato por correo electrónico a los colegiados.

En virtut de l’acord de col·laboració amb la Delegació del Govern a les Illes Balears, l’ICAIB està facultat per tramitar les sol·licituds de NIES per simplificar, optimitzar la gestió i reduir els temps d’espera i d’obtenció d’aquests documents.

Per a agilitzar la tramitació dels NIES i per raons de seguretat a les seus de Palma i Eivissa on s’ofereix aquest servei, el dia 1 de març de 2018 es va modificar la forma de cobrament dels NIES, de manera que, en lloc del seu pagament en efectiu,
l’import es carregarrà setmanalment en el compte de cada col·legiat persona física. Cal tenir en compte que en aquest supòsit la factura només especifica el nombre de NIES objecte de cobrament, però no el nom complet associat a cada un d’ells.
No obstant això, si el col·legiat està interessat a obtenir una factura on s’especifiqui el nom del sol·licitant, pot optar per fer el pagament d’igual forma que la descrita tot seguit per a les peticions en nom del despatx.

En el cas que la petició de NIES es faci a nom del despatx, el sol·licitant haurà d’incloure entre la documentació que es lliura en mà, el justificant d’ingrés al c/c: ES29 2100 1807 9102 0007 9490.

Import dels NIES

27,24iva inclòs

Documentació a presentar:

Apud acta

Model de sol·licitut de certificat NIE EX15

A. CIUTADANS COMUNITARIS

Model EX15 vigent. Des de fa uns dies Policia només admet el model de sol·licitud EX15

Apud acta o poder notarial: la direcció superior de Policia tornarà a acceptar el poder de representació o apud acta per a la qual cosa, com saben, seguirà sent necessària la personació del client i del lletrat a la seu de l’ICAIB.

Poder notarial general o especial: s’admetrà el poder general atorgat de client al lletrat sempre que en aquest document es faci constar específicament que el poder s’efectua també a efectes d’obtenció del Número d’Identificació d’Estranger.

En els casos en què el lletrat o lletrada necessiti el poder general per a altres gestions relacionades amb el seu client, podrà presentar a l’ICAIB, juntament amb el poder original, una fotocòpia de la mateixa que serà confrontada en Policia. Desprès es retornarà l’original a l’interessat.

Si no es vol lliurar el poder, hi ha el compromís d’acceptar la còpia simple notarial original sempre que aquesta vingui en paper timbrat de notari en qüestió (no seran vàlides impressions o fotocòpies).

Pàgina del passaport amb dades de filiació o targeta d’identitat del sol·licitant compulsats davant notari. En el cas dels ciutadans comunitaris serà suficient presentar la pàgina del passaport on constin les dades de filiació de la persona sol·licitant, o bé la targeta de residència.

Traducció jurada del certificat notarial de compulsa. En Policia informen de la necessitat que la certificació notarial que indica que la còpia del passaport de l’estranger és exacta a l’original deu traduir-se al castellà (traducció jurada).

Tots els documents compulsats per notaris estrangers de països no comunitaris han d’estar postil·lats.

B. CIUTADANS NO COMUNITARIS

Model EX15 vigent, apud acta o poder notarial i traducció jurada (igual que els sol·licitants comunitaris).

Passaport complet compulsat davant notari.

Justificació de la sol·licitud de NIE: acta de manifestació o certificat del notari que expliqui la necessitat d’obtenció de NIE per a la realització de la gestió corresponent.
Segell d’entrada i estrangers que no es troben a Espanya i sol·liciten NIE. Els ciutadans no comunitaris, una vegada que arribin a Espanya han d’acreditar la seva entrada al nostre país o, si s’escau, en un altre estat pertanyent a la Unió Europea, mitjançant segell d’entrada o declaració d’entrada (aquesta pot fer-se dins de les 72 hores següents a l’entrada en territori espanyol), requisits igualment exigibles per als ciutadans del Regne Unit.

IMPORTANT: a partir d’ara, des de Policia informen que en el cas que les persones estrangeres no estiguin o viatgin a Espanya en el moment de la sol·licitud de NIE, hauran de tramitar la seva petició a través de l’ambaixada o del consolat honorari de la seva país.

Horari i llocs d’atenció:

Palma
Secretaria del ICAIB ( secretaria@icaib.org )

Amb poder notarial: de dilluns a dijous , de 10:30 a 13:30 hores.

Amb apud acta: de dilluns a divendres, de 10:30 a 13:30 horas.

Tel 971179400

ICAIB
Ramblas 10 -07003
Palma de Mallorca
Balears

Eivissa
Correo electrónico ( seivissa@icaib.org )
De dilluns a divendres, de 10.00 a 12.00 hores.
Tel 971 179 408

ICAIB – Eivissa
Aragó 67 4º 7ª -07800
Eivissa