Davant la consulta formulada pel Col·legi d’Advocats de Talavera sobre la situació d’un lletrat que pertany al torn d’ofici en diferents col·legis d’advocats, la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta del Consell General de l’Advocacia Espanyola recorda que, en atenció a allò que disposa l’Ordre Ministerial de 3 de juny de 1997, un lletrat només pot pertànyer al servei de Torn d’Ofici d’un sol col·legi i, concretament, en el qual figura com a advocat exercent resident.

Així, recorda el CGAE, l’OM de 3 de juny de 1997, per la qual s’estableixen els requisits generals mínims de formació i especialització necessaris per prestar els serveis d’assistència jurídica gratuïta, estableix en el seu apartat primer a) “Tenir residència habitual i despatx obert en l’àmbit de col·legi respectiu (…)”.

Així mateix, recordem en aquest sentit que les sentències de la sala tercera del Tribunal Suprem números 955/2019, d’1 de juliol, i 1068/2019, de 15 de juliol, confirmen les resolucions prèvies de l’Audiència Nacional per les quals es vanen anul·lar les sancions que en el seu dia va imposar Competència a un col·legi d’advocats i al mateix Consell General per, entre uns altres extrems, condicionar l’alta en el TO a la pertinença i residència al Col·legi de què es tracti.