S’adjunta al final d’aquestes línies el document de conclusions del XIII Congrés de l’Advocacia Espanyola celebrat del 3 al 5 de maig a Tarragona, amb la participació de més de mil professionals.

Entre les conclusions hi ha un paquet de propostes d’esmenes al Projecte de llei del dret de defensa, com, entre d’altres, les referides a un reforçament de la presumpció d’innocència; a l’assegurament de les garanties d’assessorament jurídic del detingut; a la necessitat d’una concreció major sobre les garanties del secret professional; i a la d’establir criteris d’honoraris perquè el justiciable pugui conèixer el possible cost d’emprendre accions judicials.

El document inclou propostes específiques en matèria de justícia gratuïta, per a la qual s’insta els poders públics a promoure una nova llei reguladora. No obstant això, i mentrestant, es proposa la inclusió d’una disposició final al text del projecte de llei del Dret de Defensa, perquè “s’incloguin com a creditors del benefici de justícia gratuïta les persones jurídiques enjudiciades penalment”, i perquè s’estableixi que “La intervenció de professionals designats d’ofici per a l’assistència, la defensa i la representació gratuïta serà indemnitzada en tot cas” , fins i tot en aquells supòsits en què no hi hagi reconeixement exprés del dret a l’assistència jurídica gratuïta”. Se sol·licita, a més, que s’estableixin de manera clara i homogènia els criteris per a la concessió del benefici de la justícia gratuïta, i que es revalorin anualment i s’equiparin les compensacions econòmiques, de manera que siguin iguals a totes les comunitats.

Altres conclusions tracten de la necessitat de regular l’ús de sistemes d’intel·ligència artificial per a la prestació de serveis jurídics i l’exercici de dret de defensa en línia; d’elaborar un programa formatiu a l’abast de tots els professionals; i de l’establiment dels requisits per a diferents especialitats, tot i que se subratlla que l’especialització ni tindrà caràcter obligatori ni suposarà una reserva dactivitat.

Conclusions XIII Congrés