Amb data 29 d’octubre de 2021 s’han convocat eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern de l’ICAIB, que tindran lloc el dia 21 de desembre de 2021, de les 10.00 a les 18.00 hores, a la sala d’actes de la seu palmesana del Col·legi. Es podrà votar presencialment o per correu (certificat).

La convocatòria afecta els càrrecs de degà, bibliotecari-comptador i diputats tercer, cinquè, sisè, setè i vuitè. Així mateix, s’acorda proveir mitjançant elecció el càrrec de diputat 10è, vacant per renúncia, pel període restant del mandat.

Presentació de candidatures. El termini per presentar les candidatures, que han de ser subscrites pels candidats i que poden ser conjuntes per a diversos càrrecs o individuals per a càrrecs determinats, estarà obert fins a les 14.00 hores del dia 26 de novembre de 2021.

Electors. Tenen la condició d’electors tots els col·legiats incorporats a l’ICAIB amb més de tres mesos d’antelació a la data de la convocatòria, així com els advocats de la Unió Europea inscrits amb idèntica antelació.

Qui pot ser candidat? .- Són elegibles per a tots els càrrecs que s’han de proveir els col·legiats exercents residents a les Illes Balears, sempre que no estiguin sotmesos a alguna de les següents situacions:

  1. Haver estat condemnats per sentència ferma que impliqui la inhabilitació o la suspensió per a càrrecs públics o l’exercici de la professió, mentre aquestes subsisteixin.
  2. Haver estat sancionats disciplinàriament per resolució administrativa ferma, mentre no hagin estat rehabilitats.
  3. Ser membres dels òrgans rectors d’un altre col·legi professional
  4. No trobar-se al corrent en el pagament de les quotes corporatives.

Programa electoral.- Les persones que siguin proclamades candidates tindran dret a utilitzar en igualtat de condicions els mitjans que la Junta de Govern posi al seu abast per donar a conèixer el seu programa electoral als col·legiats. A aquest efecte, podran presentar fins a les 15.00 hores del dia 2 de desembre els programes que hagin confeccionat, que seran remesos als col·legiats el més aviat possible a través de circular electrònica. També es difondran al portal web col·legial.

Convocatòria eleccions