Adjuntem al final d’aquestes línies el DL 5/2020 publicat en data 28 de març al BOIB, pel qual s’acorden mesures urgents en matèries tributària i administrativa per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, així com la nota informativa remesa per l’ATIB a Col·legi, com a contestació a l’escrit que li va dirigir l’ICAIB, instant a l’adopció de mesures en l’àmbit tributari de la Comunitat Autònoma.

En síntesi, es tracta de les següents:

1. Ampliació del termini per presentar les declaracions i liquidacions de l’ITPyAJD i de l’ISD de determinats obligats tributaris.

S’amplia en un mes el termini per presentar aquestes declaracions i liquidacions, sempre que el termini acabi entre el 28 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020, i que es tracti de persones físiques no empresàries o que tinguin la condició de petita o mitjana empresa (en els termes que preveu l’annex I de l’Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014).

2. Inexigibilidad d’interessos moratoris en ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris relatives a l’ISD i a l’ITPyAJD.

Per aquests deutes no s’exigiran els interessos moratoris corresponents, com a màxim, als tres primers mesos dels ajornaments o els fraccionaments que, d’acord amb les normes generals aplicables, acordin els òrgans competents de l’ATIB a les sol·licituds que es presentin des del 28 de març fins a la finalització de l’estat d’alarma i, si escau, de les seves pròrrogues.

3. Exempció temporal de l’pagament de taxes portuàries a càrrec de les navilieres dels vaixells de passatgers de transbord rodat i dels vaixells de passatgers que prestin servei de línia regular amb destinació a ports de competència autonòmica.

La mesura s’aplicarà des del 20 de març fins al final de l’estat d’alarma o de les seves pròrrogues.

El decret inclou altres mesures no tributàries com les dictades en matèria de coordinació de policies locals o de contractació.

BOIB 28 marzo

Nota