Sense perjudici de les noves mesures que es puguin anar adoptant, en funció de l’evolució dels esdeveniments, es resumeixen tot seguit els principals acords adoptats per la Junta de Govern de l’ICAIB com a conseqüència de la crisi sociosanitària provocada pel COVID-19.

 

Augment fins a 70.000 euros de l’ajuda social a col·legiats en situació de vulnerabilitat especial. Suspensió de la quota col·legial del mes d’abril. Servei de confirming per peticions de pagaments pendents de torn d’ofici.

En data 19 de març, la Junta de Govern de l’ICAIB va acordar, d’una banda, suspendre el cobrament de la quota col·legial corresponent al mes d’abril de 2020; i, d’altra, incrementar fins a un total de 70.000 euros, el pressupost inicialment destinat a la línia d’ajuda social, a la qual poden acollir-se, amb garanties de confidencialitat plena, els col·legiats que acreditin trobar-se en una situació d’especial vulnerabilitat i necessitat econòmica, com a conseqüència dels efectes del COVID-19 sobre la seva activitat. Tot això sense perjudici de les noves decisions que, en aquest sentit, pugui adoptar la Junta en funció de l’evolució que segueixin els esdeveniments i que, en tot cas, s’han de prendre des de la responsabilitat màxima que exigeix ​​una gestió adequada i responsable del nostre Col·legi.

També en data 19 de març, l’ICAIB va rebre del Ministeri de Justícia la transferència corresponent per al pagament de dos mesos de torn d’ofici i està previst que a finals de mes es cobri el que queda pendent del mes de desembre. Mentrestant, el Col·legi manté actiu el servei de confirmació negociat amb una entitat bancària, per als lletrats del torn d’ofici que vulguin sol·licitar l’anticipament dels assumptes que tinguin pendents de cobrament. Els interessos d’aquestes operacions seran coberts pel Col·legi.

Mesures de protecció per als professionals que cobreixen els serveis essencials de l’administració de justícia: comunicació telefònica o telemàtica lletrat-defensat / material de protecció / empara col·legial en cas de conflicte.

En data 13 de març de 2020 es va sol·licitar al TSJIB i  així s’ha concedit en tots els jutjats i centres on tècnicament és possible, que es prioritzi, amb plenes garanties de confidencialitat, la comunicació telefònica i / o telemàtica entre els lletrats i les persones detingudes, sent possible ja que bona part d’elles es facin d’aquesta manera, els primers des de les seus judicials i els segons des del centre en el qual es trobin detinguts.

En els supòsits en què això encara no sigui possible, l’ICAIB exigeix ​​que, tant en els centres de detenció com a les seus judicials, es proporcioni als lletrats els mateixos mitjans de protecció i mesures de seguretat que els distribuïts i les organitzades per al resta dels funcionaris, treballadors i operadors jurídics.

A més, en aquells casos en què hi pugui haver conflicte entre la protecció de la salut dels professionals i els requeriments d’òrgans judicials i centres de detenció que sol·licitin la seva presència física amb risc per al lletrat, el lletrat o lletrada comptarà amb l’empara col·legial.

Atenció telefònica de 24 hores i informació actualitzada a la web.

A més dels canals de comunicació col·legial habituals (web, telèfon o el correu electrònic), l’ICAIB ha habilitat el número de telèfon 648.113.357, que està operatiu les 24 hores del dia per tal que els col·legiats puguin fer consultes i / o comunicar qualsevol incidència que pugui produir-se.

 

Suspensió temporal / ajornament de l’activitat programada en el Col·legi.

En data 13 de març, la Junta de Govern va acordar suspendre totes les activitats presencials programades a l’ICAIB, així com la celebració de les reunions periòdiques de les diferents comissions i seccions col·legials i qualsevol altra trobada presencial que estigués previst.

L’acord afecta tant a les accions de formació, com a les de caràcter cultural (excursions, visites …), així com a el Màster d’accés a l’advocacia i qualsevol altra activitat programada, inclosa la suspensió de terminis dels diferents concursos convocats pel Col·legi.

Supressió de el servei de préstec de togues / Reducció de desplaçaments i plena validesa a la presentació telemàtica de documentació.

El 12 de març es va acordar la supressió del servei de préstec de togues. Així mateix, i a fi i efecte de facilitar als col·legiats la possibilitat de reduir i / o minimitzar els desplaçaments a les seus i les oficines col·legials que no siguin estrictament necessaris, es va decidir donar plena validesa a la presentació, per correu electrònic, d’aquella documentació que habitualment els professionals lliuren en paper, excepte en els casos en què els organismes corresponents exigeixin l’original.

Substitució temporal de l’atenció presencial en els serveis d’orientació jurídica per l’assistència telemàtica

A causa de les recomanacions de les autoritats sanitàries ia les mesures de contenció enfront del coronavirus, així com a les limitacions d’accés públic acordades en diferents entitats i organismes, es va acordar suspendre fins a nova ordre l’atenció presencial al servei d’orientació jurídica (en el que els ciutadans registren les seves sol·licituds d’accés a l’benefici de la justícia gratuïta) i la seva substitució per l’atenció telemàtica.

Els ciutadans poden dirigir les seves sol·licituds a través del web, on s’informa dels passos a seguir per realitzar la seva petició, així com de les direccions de correu electrònic a les que ha d’enviar tant la seva sol·licitud, com la documentació amb la qual aquesta haurà d’acompanyar-se.