BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT 

JEFATURA DE L’ESTAT 
 Mesures urgents.- Correcció d’errors del Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, pel qual s’adopten i prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna, de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat; de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils i conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors; i d’execució i compliment del Dret de la Unió Europea (BOE 1-7-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/01/pdfs/BOE-A-2023-15274.pdf 

 

 MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 

 Inversions exteriors.- Reial decret 571/2023, de 4 de juliol, sobre inversions exteriors (BOE 5-7-2023) https://boe.es/boe/dias/2023/07/05/pdfs/BOE-A-2023-15549.pdf 

 

 MINISTERI DE SANITAT 

  COVID-19.- Ordre SND/726/2023, de 4 de juliol, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 4 de juliol de 2023, pel qual es declara la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE 5-7-2023) https://boe.es/boe/dias/2023/07/05/pdfs/BOE-A-2023-15552.pdf 

 

 MINISTERI DE DRETS SOCIALS I AGENDA 2030 

  Adopció internacional.- Reial decret 573/2023, de 4 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Adopció internacional (BOE 5-7-2023) https://boe.es/boe/dias/2023/07/05/pdfs/BOE-A-2023-15553.pdf 

 

 CORTS GENERALS 

 Mesures urgents.- Correcció d’errors de la Resolució de 7 de juny de 2023, de la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 4/2023, d’11 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria agrària i d’aigües en resposta a la sequera i a l’agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques, així com de promoció de l’ús del transport públic col·lectiu terrestre per part dels joves i prevenció de riscos laborals en episodis d’elevades temperatures (BOE 6-7-2023) https://boe.es/boe/dias/2023/07/06/pdfs/BOE-A-2023-15643.pdf.