BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

 

MINISTERI D’ECONOMIA, COMERÇ I EMPRESA

Inversions exteriors.- Correcció d’errors de l’Ordre ECM/57/2024, de 29 de gener, per la qual s’estableixen els procediments aplicables per a les declaracions d’inversions exteriors (BOE 13-2-2024) https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/13/pdfs/BOE-A-2024-2662.pdf

MINISTERI D’AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

Tractats internacionals.- Declaració d’acceptació per Espanya de l’adhesió de la República de Malta al Conveni sobre l’obtenció de proves a l’estranger en matèria civil o mercantil, fet a la Haia el 18 de març de 1970 (BOE 15-2-2024) https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/15/pdfs/BOE-A-2024-2849.pdf

MINISTERI D’HISENDA

Reglament General de Recaptació.- Resolució de 13 de febrer de 2024, de la Presidència de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual es modifica la de 19 de febrer de 2004, per la qual es desenvolupa el que es preveu en l’apartat sisè de l’Ordre HAC/3578/2003, d’11 de desembre, en relació als procediments especials d’ingrés (BOE 16-2-2024) https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/16/pdfs/BOE-A-2024-2956.pdf