BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

JEFATURA DE L’ESTAT
Treball a distància.- Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància (BOE 10-7-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11472.pdf

Frau fiscal.- Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc (BOE 10-7-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11473.pdf

MINISTERI DE SANITAT
Fronteres. Control sanitari.- Resolució de 9 de juliol de 2021, de la Direcció General de Salut Pública, per la qual es modifica la de 4 de juny de 2021, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d’entrada d’Espanya (BOE 13-7-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11615.pdf

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Habitatge.- Decret llei 4/2021, de 3 de maig, per a impulsar i agilitar la tramitació d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge (BOE 13-7-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11616.pdf

Salut pública.- Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de Salut Pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per a fer front als incompliments de les disposicions dictades per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (BOE 13-7-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11617.pdf

MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
Serveis públics. Accés electrònic.- Resolució de 12 de juliol de 2021, de la Presidència de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual es modifica la de 28 de desembre de 2009, per la qual es crea la seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (BOE 14-7-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-A-2021-11681.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSELL DE GOVERN.- Acord del Consell de Govern de 9 de juliol de 2021 pel qual s’aprova el Pla Consolidat de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, i s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar a cada una de les illes (BOIB 10-7-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/92/1092794