BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

 

MINISTERI D’AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

Tractats internacionals.- Conveni multilateral per a aplicar les mesures relacionades amb els tractats fiscals per a prevenir l’erosió de les bases imposables i el trasllat de beneficis, fet a París el 24 de novembre de 2016. Notificació d’Espanya al Secretari General de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), com a dipositari del Conveni, de conformitat amb les disposicions del seu article 35.7 (BOE 10-6-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/10/pdfs/BOE-A-2023-13757.pdf

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Prestacions socials.- Llei 4/2023, de 27 de febrer, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOE 10-6-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/10/pdfs/BOE-A-2023-13761.pdf

Cooperatives.- Llei 5/2023, de 8 de març, de societats cooperatives de les Illes Balears (BOE 10-6-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/10/pdfs/BOE-A-2023-13762.pdf

Comerç.- Llei 6/2023, de 16 de març, d’àrees municipals d’impuls comercial de les Illes Balears (BOE 10-6-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/10/pdfs/BOE-A-2023-13763.pdf

Comunitats balears.- Llei 7/2023, de 22 de març, de comunitats balears o illenques fora del territori balear (BOE 12-6-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/12/pdfs/BOE-A-2023-13801.pdf

Cooperació al desenvolupament.– Llei 8/2023, de 27 de març, de cooperació per a la transformació global (BOE 12-6-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/12/pdfs/BOE-A-2023-13802.pdf

Joc.- Llei 9/2023, de 3 d’abril, de modificació de la llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes de les Illes Balears (BOE 12-6-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/12/pdfs/BOE-A-2023-13803.pdf

Benestar ecològic, econòmic i social.– Llei 10/2023, de 5 d’abril, de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears (BOE 12-6-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/12/pdfs/BOE-A-2023-13804.pdf

Transports de viatgers.– Decret llei 2/2023, de 6 de març, de mesures urgents en matèria del servei públic discrecional del transport de persones viatgeres i en altres matèries vinculades a sectors econòmics (BOE 13-6-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/13/pdfs/BOE-A-2023-13968.pdf

MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Imposts.- Ordre HFP/587/2023, de 9 de juny, per la qual s’aprova el model 718 «Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes», es determina el lloc, forma i terminis de la seva presentació, les condicions i el procediment per a la seva presentació (BOE 12-6-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/12/pdfs/BOE-A-2023-13800.pdf

Exempcions fiscals. Imposts especials. Reglament.- Reial decret 443/2023, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es desenvolupen les exempcions fiscals relatives a les Forces Armades dels Estats membres de la Unió Europea afectades a un esforç de defensa en l’àmbit de la política comuna de seguretat i defensa i s’estableix el procediment per a la seva aplicació, i pel qual es modifica el Reglament dels Impostos Especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol (BOE 14-6-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/14/pdfs/BOE-A-2023-14044.pdf

Procediments administratius. Compensació de beneficis fiscals.- Resolució de 9 de juny de 2023, de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, per la qual es regula el procediment de compensació de l’exempció en l’Impost sobre Béns immobles de naturalesa rústica per a l’exercici 2023, prevista en l’article 12 del Reial decret llei 4/2023, d’11 de maig (BOE 14-6-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/14/pdfs/BOE-A-2023-14045.pdf

Procediments tributaris.- Ordre HFP/583/2023, de 7 de juny, per la qual s’eleva a 50.000 euros el límit exempt de l’obligació d’aportar garanties en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes derivats de tributs cedits la gestió recaptatòria dels quals correspon a les comunitats autònomes (BOE 10-6-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/10/pdfs/BOE-A-2023-13758.pdf

MINISTERI DE JUSTÍCIA

Registre Mercantil. Reglament.- Reial decret 442/2023, de 13 de juny, pel qual es modifica el Reglament del Registre Mercantil, aprovat pel Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, i pel qual es transposa parcialment la Directiva (UE) 2019/1151 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, per la qual es modifica la Directiva (UE) 2017/1132 pel que fa a la utilització d’eines i processos digitals en l’àmbit del Dret de societats (BOE 14-6-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/14/pdfs/BOE-A-2023-14043.pdf