BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT
MINISTERI DE L’INTERIOR
Fronteres.- Orde INT/851/2020, de 14 de setembre, per la qual es prorroga l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE 16-9-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-10726.pdf

JEFATURA DE L’ESTAT
Utilització de dades.Terrorisme i altres delictes greus.- Llei orgànica 1/2020, de 16 de setembre, sobre la utilització de les dades del Registre de Noms de Passatgers per a la prevenció, detecció, recerca i enjudiciament de delictes de terrorisme i delictes greus (BOE 17-9-2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/17/pdfs/BOE-A-2020-10776.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM.- Resolució de la consellera de Salut i Consum de 14 de setembre de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020 (BOIB 15-9-2020) http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/159/1067547

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM.- Resolució de la consellera de Salut i Consum d’11 de setembre de 2020 per la qual es prorroguen les mesures adoptades mitjançant la Resolució de 28 d’agost de 2020 i es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020 (BOIB 12-9-2020) http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/158/1067455