BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI D’INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

Seguretat Social.- Ordre ISM/25/2023, de 13 de gener, per la qual s’estableixen per a l’any 2023 les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar inclosos en els grups segon i tercer (BOE 17-1-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/17/pdfs/BOE-A-2023-1086.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSELLERIA D’HISENDA I RELACIONS EXTERIORS.- Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 9 de gener de 2023 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023 (BOIB 17-1-2023) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/8/1127953