BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

 

CONSELLERIA D’EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA.- Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2024 en l’àmbit de les Illes Balears (BOIB 14-10-2023) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/140/1146876