BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

JEFATURA DE L’ESTAT
Societats de capital.- Correcció d’errors de la Llei 5/2021, de 12 d’abril, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i altres normes financeres, pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes en les societats cotitzades (BOE 15-5-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/15/pdfs/BOE-A-2021-8031.pdf

Mesures urgents.- Reial decret llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats per la borrasca “Filomena” (BOE 19-5-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8263.pdf

CORTS GENERALS
Mesures complementàries. COVID-19.- Resolució de 13 de maig de 2021, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 6/2021, de 20 d’abril, pel qual s’adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19 (BOE 19-5-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8264.pdf

Mesures urgents.- Resolució de 13 de maig de 2021, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 7/2021, de 27 d’abril, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de competència, prevenció del blanqueig de capitals, entitats de crèdit, telecomunicacions, mesures tributàries, prevenció i reparació de danys mediambientals, desplaçament de treballadors en la prestació de serveis transnacionals i defensa dels consumidors (BOE 19-5-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8265.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.- Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (RGE núm. 3970/21) (BOIB 20-5-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/65/1088771