BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

 

JEFATURA DE L’ESTAT

Mesures urgents.- Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en matèria de servei públic de justícia, funció pública, règim local i mecenatge (BOE 20-12-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/20/pdfs/BOE-A-2023-25758.pdf

Mesures urgents.- Reial decret llei 7/2023, de 19 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents, per a completar la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors, i per la qual es deroga la Directiva 2010/18/UE del Consell, i per a la simplificació i millora del nivell assistencial de la protecció per desocupació (BOE 20-12-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/20/pdfs/BOE-A-2023-25759.pdf

MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA


Contractació administrativa.- Ordre HFP/1352/2023, de 15 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents tipus de contractes a l’efecte de la contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de 2024 (BOE 20-12-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/20/pdfs/BOE-A-2023-25764.pdf

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Valor Afegit.- Ordre HFP/1359/2023, de 19 de desembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2024 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit (BOE 21-12-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/21/pdfs/BOE-A-2023-25882.pdf