BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI D’AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ
Acords internacionals administratius.- Acord Multilateral entre Autoritats competents sobre intercanvi automàtic d’informació relativa als mecanismes d’elusió de l’Estàndard comú de comunicació d’informació i les estructures extraterritorials opaques (BOE 18-9-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/18/pdfs/BOE-A-2023-19539.pdf

MINISTERI DE JUSTÍCIA
Models normalitzats.- Resolució de 28 de juliol de 2023, de la Sotssecretaria, per la qual s’aproven els models normalitzats de sol·licitud de nacionalitat espanyola per carta de naturalesa en l’àmbit del Ministeri de Justícia i es dicten instruccions sobre la seva utilització (BOE 18-9-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/18/pdfs/BOE-A-2023-19616.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques a proposta de la directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, per la qual es qualifica positivament la modificació dels Estatuts de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears i se n’ordena la inscripció en el full registral corresponent del Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears (BOIB 21-9-2023) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/130/1144858