BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI DE SANITAT

Mesures sanitàries.- Ordre SND/363/2021, de 16 d’abril, per la qual es prorroga l’Ordre SND/181/2021, de 2 de març, sobre les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre’s les persones procedents de països de risc, durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE 17-4-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6128.pdf

JEFATURA DE L’ESTAT

Pressupostos Generals de l’Estat.- Correcció d’errors de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 (BOE 20-4-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6240.pdf

Mesures complementàries. COVID-19.- Reial decret llei 6/2021, de 20 d’abril, pel qual s’adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19 (BOE 21-4-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6305.pdf

Codi Penal.- Llei orgànica 5/2021, de 22 d’abril, de derogació de l’article 315 apartat 3 del Codi Penal (BOE 23-4-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6462.pdf

MINISTERI D’AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

Tractats internacionals.- Conveni Bàsic de Cooperació entre el Regne d’Espanya i la República Federal Democràtica d’Etiòpia, fet a Addis Abeba el 30 de gener de 2007 (BOE 22-4-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6387.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.- Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar (RGE núm. 2961/21) (BOIB 22-4-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/51/1085626

CONSELLERIA D’HISENDA I RELACIONS EXTERIORS.- Ordre de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 20 d’abril de 2021 per la qual es redueixen els signes, els índexs o els mòduls de l’annex 1 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible, per a l’exercici fiscal de 2020 (BOIB 22-4-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/53/1086082