BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

 

MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Processos de facturació.- Reial decret 1007/2023, de 5 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que estableix els requisits que han d’adoptar els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos de facturació d’empresaris i professionals, i l’estandardització de formats dels registres de facturació (BOE 6-12-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/06/pdfs/BOE-A-2023-24840.pdf

Imposts.- Reial decret 1008/2023, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, en matèria de retribucions en espècie, deducció per maternitat, obligació de declarar, pagaments a compte i règim especial aplicable a treballadors, professionals, emprenedors i inversors desplaçats a territori espanyol, i el Reglament de l’Impost de societats, aprovat pel Reial decret 634/2015, de 10 de juliol, en matèria de retencions i ingressos a compte (BOE 6-12-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/06/pdfs/BOE-A-2023-24841.pdf

Imposts.- Ordre HFP/1338/2023, de 13 de desembre, per la qual s’aprova el model 151 de Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a contribuents del Règim especial aplicable als treballadors, professionals, emprenedors i inversors desplaçats a territori espanyol, així com el model 149 de Comunicació per a l’exercici de l’opció per tributar per aquest règim, i es modifica l’Orde EHA/3316/2010, de 17 de desembre, per la qual s’aproven els models d’autoliquidació 210, 211 i 213 de l’Impost sobre la Renda de no Residents, que han d’utilitzar-se per a declarar les rendes obtingudes sense mediació d’establiment permanent, la retenció practicada en l’adquisició de béns immobles a no residents sense establiment permanent i el gravamen especial sobre béns immobles d’entitats no residents, i s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació i altres normes referents a la tributació de no residents (BOE 15-12-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/15/pdfs/BOE-A-2023-25416.pdf

 

MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL


Seguretat Social.- Reial decret 1011/2023, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d’ordre social i per als expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 928/1998, de 14 de maig, i el Reglament d’Organització i Funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 138/2000, de 4 de febrer, en matèria d’administració electrònica (BOE 6-12-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/06/pdfs/BOE-A-2023-24844.pdf

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Tributs.- Llei 11/2023, de 23 de novembre, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat (BOE 7-12-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/07/pdfs/BOE-A-2023-24913.pdf

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, JUSTÍCIA I RELACIONS AMB LES CORTS

Imposts especials.- Ordre PJC/1318/2023, de 7 de desembre, per la qual s’aproven els traçadors i marcadors que han d’incorporar-se a determinats hidrocarburs per a l’aplicació dels tipus reduïts establerts en la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos Especials (BOE 8-12-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/08/pdfs/BOE-A-2023-25010.pdf

MINISTERI D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ESPORTS

Dopatge.- Resolució de 28 de novembre de 2023, de la Presidència del Consell Superior d’Esports, per la qual s’aprova la llista de substàncies i mètodes prohibits en l’esport (BOE 12-12-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/12/pdfs/BOE-A-2023-25234.pdf

 

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

 

CONSELL DE GOVERN.- Decret 89/2023, d’1 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2024 a l’efecte del còmput administratiu (BOIB 2-12-2023) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/164/1150772