BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI DE L’INTERIOR

Fronteres.- Orde INT/1269/2021, de 19 de novembre, per la qual es modifica l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE 20-11-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/20/pdfs/BOE-A-2021-19072.pdf

MINISTERI D’INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

Seguretat Social.- Ordre ISM/1270/2021, d’11 de novembre, per la qual es fixen per a l’exercici 2021 les bases normalitzades de cotització a la Seguretat Social, per contingències comunes, en el Règim Especial de la Seguretat Social per a la Mineria del Carbó (BOE 20-11-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/20/pdfs/BOE-A-2021-19073.pdf

JEFATURA DE L’ESTAT

Mesures econòmiques.- Reial decret llei 27/2021, de 23 de novembre, pel qual es prorroguen determinades mesures econòmiques per a donar suport a la recuperació (BOE 24-11-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/24/pdfs/BOE-A-2021-19305.pdf

MINISTERI D’ASSUMPTES ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió.- Reial decret 1041/2021, de 23 de novembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 2606/1996, de 20 de desembre, sobre fons de garantia de dipòsits d’entitats de crèdit; i el Reial decret 1012/2015, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa la Llei 11/2015, de 18 de juny, de recuperació i resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió, i pel qual es modifica el Reial decret 2606/1996, de 20 de desembre, sobre fons de garantia de dipòsits d’entitats de crèdit (BOE 24-11-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/24/pdfs/boe-a-2021-19307.pdf