BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI D’HISENDA
Inversions estrangeres.- Correcció d’errors del Reial decret 571/2023, de 4 de juliol, sobre inversions exteriors (BOE 20-1-2024) https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/20/pdfs/BOE-A-2024-1049.pdf

MINISTERI D’INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS
Seguretat Social.- Ordre ISM/29/2024, de 22 de gener, per la qual s’estableixen per a l’any 2024 les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar inclosos en els grups segon i tercer (BOE 23-1-2024) https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/23/pdfs/BOE-A-2024-1207.pdf