BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Dopatge.- Reial decret 792/2023, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 11/2021, de 28 de desembre, de lluita contra el dopatge en l’esport (BOE 25-10-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/10/25/pdfs/BOE-A-2023-21845.pdf

MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL

Calendari laboral.- Resolució de 23 d’octubre de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2024 (BOE 27-10-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/10/27/pdfs/BOE-A-2023-22014.pdf

MINISTERI D’INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

Seguretat Social.- Ordre ISM/1164/2023, de 20 d’octubre, per la qual es fixen per a l’exercici 2023 les bases normalitzades de cotització a la Seguretat Social, per contingències comunes, en el Règim Especial de la Seguretat Social per a la Mineria del Carbó (BOE 27-10-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/10/27/pdfs/BOE-A-2023-22015.pdf