BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI D’HISENDA

Informació tributària.- Ordre HAC/172/2024, de 26 de febrer, per la qual s’aprova la relació de valors negociats en centres de negociació, amb el seu valor de negociació mig corresponent al quart trimestre de 2023, a l’efecte de la declaració de l’Impost sobre el Patrimoni de l’any 2023 i de la declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes (BOE 27-2-2024) https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/28/pdfs/BOE-A-2024-3788.pdf

Control tributari i duaner.- Resolució de 21 de febrer de 2024, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2024 (BOE 29-2-2024) https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/29/pdfs/BOE-A-2024-3876.pdf