BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT 

 

JEFATURA DE L’ESTAT

Política Agrícola Comú.- Llei 30/2022, de 23 de desembre, per la qual es regulen el sistema de gestió de la Política Agrícola Comuna i altres matèries connexes (BOE 24-12-2022) https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22127.pdf
Pressupostos.- Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023 (BOE 24-12-2022) https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22128.pdf

Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Cessió de tributs.- Llei 37/2022, de 27 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions d’aquesta cessió (BOE 28-12-2022) https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22683.pdf

Tributs.- Llei 38/2022, de 27 de desembre, per a l’establiment de gravàmens temporals energètic i d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit i per la qual es crea l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes, i es modifiquen determinades normes tributàries (BOE 28-12-2022) https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22684.pdf
Mesures urgents.- Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat (BOE 28-12-2022) https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22685.pdf

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 

Contaminació.- Reial decret 1052/2022, de 27 de desembre, pel qual es regulen les zones de baixes emissions (BOE 28-12-2022) https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22689.pdf

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

Envasos.- Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i residus d’envasos (BOE 28-12-2022) https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22690.pdf

MINISTERI D’INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS
Seguretat Social.- Reial decret 1058/2022, de 27 de desembre, sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social, de les pensions de Classes Passives i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2023 (BOE 28-12-2022) https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22694.pdf

Contractacions en origen.- Ordre ISM/1302/2022, de 27 de desembre, per la qual es regula la gestió col·lectiva de contractacions en origen per a 2023 (BOE 29-12-2022) https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23056.pdf

MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Mesures tributàries.- Reial decret 1039/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, i el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol (BOE 29-12-2022) https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23042.pdf

 

Impostos.- Ordre HFP/1314/2022, de 28 de desembre, per la qual s’aproven el model 592 “Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació” i el model A22 “Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Sol·licitud de devolució”, es determinen la forma i procediment per a la seva presentació, i es regulen la inscripció en el Registre territorial, la gestió de la comptabilitat i la presentació del llibre registre d’existències (BOE 30-12-2022) https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23749.pdf

Impostos.- Ordre HFP/1336/2022, de 28 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre HAC/177/2020, de 27 de febrer, per la qual s’aprova el model 140, de sol·licitud de l’abonament anticipat de la deducció per maternitat de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i es regula la comunicació de variacions que afectin el dret al seu abonament anticipat i una altra normativa tributària (BOE 30-12-2022) https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24386.pdf
Impostos.- Ordre HFP/1337/2022, de 28 de desembre, per la qual s’aprova el model 593 “Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació”, s’estableix la forma i procediment per a la seva presentació, es regula la inscripció en el Registre territorial dels obligats tributaris per l’Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus i s’aprova el model de targeta d’inscripció (BOE 30-12-2022) https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24387.pdf

MINISTERI D’ASSUMPTES ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL 

Interès de demora.- Resolució de 28 de desembre de 2022, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el primer semestre natural de l’any 2023 (BOE 30-12-2022) https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24416.pdf 

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 

 

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS.- Llei 10/2022, de 23 de desembre, de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears (BOIB 29-12-2022) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/169/1126942

 

CONSELL DE GOVERN.- Decret llei 10/2022 de 27 de desembre de mesures urgents en matèria urbanística (BOIB 29-12-2022) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/169/1127004